Giấy Nháp

Một tập “giấy nháp” ghi lạ những ý nghĩ trong giai đoạn phôi thai. A collection of “notes” recording thoughts which are still in the initial stage.

Câu Chuyện Về Loài Người

Viết cho những người con của tôi để một ngày nào đó các con sẽ biết và hỏi về nguồn gốc Việt Nam kiêu hãnh của mình. Written for my children and the next generations, for someday, they will know and ask about their proud Vietnamese heritage.

Thirty & Ba Mươi

Những suy nghĩ khi tôi ba mươi. Just a few thoughts when I was thirty.

Cổng Trường Ngày Ấy

Những kỷ niệm thời học sinh và một thế giới của quá khứ. Memories of student life and the world of the past.