Cổng Trường Ngày Ấy

Những kỷ niệm thời học sinh và một thế giới của quá khứ. Memories of student life and the world of the past.

Written during high school & college.