Viết cho những người con của tôi để một ngày nào đó các con sẽ biết và hỏi về nguồn gốc Việt Nam kiêu hãnh của mình.

Written for my children and the next generations, for someday, they will know and ask about their proud Vietnamese heritage.

Câu Chuyện Về Loài Người

Cổ Tích