Vợ, con, ngủ, bú mình canh giấc
Thằng tôi ngồi đánh máy lanh canh
Còn ăn, còn thức rành rành
Đến khi thay tã mặt trời bạch thanh.