Một tập “giấy nháp” ghi lạ những ý nghĩ trong giai đoạn phôi thai.