Những kỷ niệm thời học sinh và một thế giới của quá khứ. Memories of student life and the world of the past.

Written during high school & college.